โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวก
ประจำปี พ.ศ. 2561 (ปีที่ 6)

โรคความพิการแต่กำเนิด เป็นความพิการแต่กำเนิดที่บ่อยและยังเกิดขึ้นได้กับหลายอวัยวะในร่างกายเช่นภาวะพิการปากแหว่งเพดานโหว่พบมากที่สุดประมาณ 1 ต่อ 650 ของทารกแรกเกิด ความพิการนี้ทำให้มีปัญหาในการดูดนม การรับประทานอาหารทำให้สำลักอาหารได้ง่าย อาจเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม หรือหูน้ำหนวก เมื่อโตขึ้นเริ่มพูดได้จะมีการออกเสียงผิดปกติ พูดไม่ชัดเสียงขึ้นจมูก ทำให้เด็กมีปัญหาทั้งด้านกายภาพและในด้านจิตใจ อยู่ในสังคมด้วยความไม่มั่นใจ ความพิการของมือแต่กำเนิดจะส่งผลต่อการทำงานของมือผิดปกติ อุบัติเหตุต่างๆรวมทั้งไฟไหม้น้ำร้อนลวกจะก่อให้เกิดการพิการต่อมือแขนขาใบหน้า ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน การหยิบจับเขียนหนังสือเป็นไปได้ลำบากและยังเสียบุคลิกภาพ เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ พอสว. ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล" เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Mobile plastic surgery team (ThPRS)

วัตถุประสงค์

 1. เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 2. เพื่อให้ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ที่ยังไม่ได้ผ่าตัดได้รับกาผ่าตัดรักษา และผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแล้ว ได้ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติที่ยังเหลืออยู่
 3. เพื่อผ่าตัดแก้ไขเด็กที่มีมือพิการมาแต่กำเนิด
 4. เพื่อผ่าตัดแก้ไขแผลเป็นจากการหดรั้งทั้งจากอุบัติเหตุทั่วไปและอุบัติเหตุจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก
 5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น
 6. เป็นการสนับสนุนงานด้านวิชาการ และการบริการในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค
 7. พัฒนาแนวทางการรักษา และการติดตามหลังการรักษา

เป้าหมาย

ผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวนอย่างน้อย 200 ราย ใน 55 จังหวัด พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

กำหนดการ

 • ครั้งที่ 1 - พุธที่ 21 - ศุกร์ที่ 23 มี.ค. 61 รพ.ตรัง จังหวัดตรัง
 • ครั้งที่ 2 - พุธที่ 23 - ศุกร์ที่ 25 พ.ค. 61 รพ.อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ครั้งที่ 3 - จันทร์ที่ 6 - พุธที่ 8 ส.ค. 61 รพ.นครนายก จังหวัดนครนายก
 • ครั้งที่ 4 - พุธที่ 26 - ศุกร์ที่ 28 ก.ย. 61 รพ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

วิธีการสมัครเข้ารับบริการ

ผู้ป่วยที่สนใจเข้ารับบริการ กรุณาติดต่อผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ที่เป็นภูมิลำเนาของท่าน