คณะกรรมการบริหารสมาคมฯในอดีต

รายชื่อคณะกรรมการ 2558-2560

นายกสมาคม President

นายแพทย์ศิรชัย จินดารักษ์ Sirachai Jindarak, M.D.

อุปนายก Vice-President

นายแพทย์ประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์

อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ Vice-President for Foreign Affair

นายแพทย์สงวน คุณาพร Sanguan Kunaporn, M.D.

เลขาธิการ Secretary General

นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์ Apichai Angspatt, M.D.

ผู้ช่วยเลขาธิการ Assistant Secretary General

นายแพทย์สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล Sitthichoke Taweepraditpol, M.D.

เหรัญญิก Treasurer

นายแพทย์ยิ่งยศ สันติธนานนท์ Yingyos Santidhananon, M.D.

วิชาการ Scientific Chairman

นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น Bawornsilp Chowchuen, M.D.

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ Assistant Scientific

แพทย์หญิงเล็ก กาญจนโกมุท Lek Kanchanakomut, M.D.

นายทะเบียน Registrar

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร Chalermpong Chatdokmaiprai, M.D.

ผู้ช่วยนายทะเบียน Assistant Registrar

นายแพทย์กิดากร กิรนันทวัฒน์

ประชาสัมพันธ์ Public Relation

แพทย์หญิงสกุณา สัจจอิสริยวุฒิ Sakuna Sajjaisariyawut, MD.

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ Assistant Public Relation

นายแพทย์วิษณุ โลห่สิริวัฒน์

สมาชิกสัมพันธ์ Member Relation

นายแพทย์ธารา วงศ์วิริยางกูร

วิเทศสัมพันธ์ Foreign Relation

นายแพทย์นนท์ โรจน์วชิรนนท์ Nond Rojvachiranonda, MD.

ผู้แทนภาค Regional representatives

นายแพทย์วิมล ศิริมหาราช(ภาคเหนือ) Wimon Sirimaharaj, M.D.

นายแพทย์พลากร สุรกุลประภา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ศิริรักษ์ (ภาคตะวันออก) Kriangsak Sirirak, M.D.

นายแพทย์วิชัย ชี้เจริญ (ภาคใต้)

นายแพทย์สุกิจ วรธำรง (กลุ่มรพ.เอกชน) Sukit Worathamrong, M.D.

คณะกรรมการบริหาร 2556-2558

นายกสมาคม President

นายแพทย์ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ Sriprasit Boonvisut, M.D. [ลาออกตั้งแต่ 18 พ.ย. 57]

อุปนายก 1 Vice-President 1

นายแพทย์สุกิจ เมฆรักษาวนิช Sukit Mekruksavanich, M.D.

รักษาการนายกสมาคมและอุปนายก 2 Vice-President 2

นายแพทย์กมล วัฒนไกร Kamol Wattanakrai, M.D.

เลขาธิการ Secretary General

นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์ Apichai Angspatt, M.D.

ผู้ช่วยเลขาธิการ Assistant Secretary General

นพ.ศิริชัย กำเนิดนักตะ Sirichai Kumnerdnakta, M.D.

เหรัญญิก Treasurer

นายแพทย์ยิ่งยศ สันติธนานนท์ Yingyos Santidhananon, M.D.

ผู้ช่วยเหรัญญิก Assistant Treasurer

แพทย์หญิงเล็ก กาญจนโกมุท Lek Kanchanakomut, M.D.

วิชาการ Scientific Chairman

นายแพทย์วิชัย ศรีมุนินทร์นิมิต Vichai Srimuninimit, M.D.

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ Assistant Scientific

นายแพทย์สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล Sitthichoke Taweepraditpol, M.D.

ประชาสัมพันธ์ Public Relation

แพทย์หญิงสกุณา สัจจอิสริยวุฒิ Sakuna Sacchaisriyawuth, MD.

สมาชิกสัมพันธ์ Member Relation

นายแพทย์ศิรชัย จินดารักษ์ Sirachai Jindarak, M.D.

นายทะเบียน Registrar

นายแพทย์นนท์ โรจน์วชิรนนท์ Nond Rojvachiranonda , MD.

กรรมการกลาง

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร Chalermpong Chatdokmaiprai, M.D.

ผู้แทนภาค Regional representatives

นายแพทย์สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข(ภาคเหนือ) Somboon Chaisrisawasdsuk, M.D.

นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) Bawornsilp Chowchuen, M.D.

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ศิริรักษ์ (ภาคตะวันออก) Kriangsak Sirirak, M.D.

นายแพทย์สงวน คุณาพร (ภาคใต้) Sanguan Kunaporn, M.D.

นายแพทย์สุกิจ วรธำรง (กลุ่มรพ.เอกชน) Sukit Worathamrong, M.D.

คณะกรรมการบริหาร 2554-2556

นายกสมาคม President: นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช Apirak Chuangsuwanit, M.D.

อุปนายก Vice-President: นายแพทย์สุกิจ เมฆรักษาวนิช Sukit Mekruksavanich, M.D.

เลขาธิการ Secretary General: นายแพทย์กมล วัฒนไกร Kamol Wattanakrai, M.D.

ผู้ช่วยเลขาธิการ Assistant Secretary General: นพ.ศิริชัย กำเนิดนักตะ Sirichai Kumnerdnakta, M.D.

เหรัญญิก Treasurer : นายแพทย์ยิ่งยศ สันติธนานนท์ Yingyos Santidhananon, M.D.

ผู้ช่วยเหรัญญิก Assistant Treasurer: แพทย์หญิงเล็ก กาญจนโกมุท Lek Kanchanakomut, M.D.

วิชาการ Scientific Chairman: นายแพทย์วิชัย ศรีมุนินทร์นิมิต Chairman :Vichai Srimuninimit, M.D.

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ Assistant Scientific: นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์ Apichai Angspatt, M.D.

ประชาสัมพันธ์ Public Relation: นายแพทย์เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร Chalermpong Chatdokmaiprai, M.D. ลาออก

ประชาสัมพันธ์ Public Relation: แพทย์หญิงสกุณา สัจจอิสริยวุฒิ Sakuna Sacchaisriyawuth, MD.

วิเทศสัมพันธ์ International Relation: นายแพทย์ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ Sriprasit Boonvisut, M.D.

สมาชิกสัมพันธ์ Member Relation: นายแพทย์ประยุทธ โชครุ่งวรานนท์ Prayuth Chokrungwaranont, M.D.

นายทะเบียน Registrar: นายแพทย์นนท์ โรจน์วชิรนนท์ Nond Rojvachiranonda , MD.

ผู้แทนภาค Representatives: นายแพทย์สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข(ภาคเหนือ) Somboon Chaisrisawasdsuk, M.D.

นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) Bawornsilp Chowchuen, M.D.

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ศิริรักษ์ (ภาคตะวันออก) Kriangsak Sirirak, M.D.

นายแพทย์สงวน คุณาพร (ภาคใต้) Sanguan Kunaporn, M.D.

นายแพทย์สุกิจ วรธำรง (กลุ่มรพ.เอกชน) Sukit Worathamrong, M.D.

คณะกรรมการบริหาร 2552-2554

นายก: นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช Apirak Chuangsuwanit, M.D.

อุปนายก: นพ.สุกิจ เมฆรักษาวนิช Sukit Mekruksavanich, M.D.

เลขาธิการ นพ.กมล วัฒนไกร Kamol Wattanakrai, M.D.

ผู้ช่วยเลขาธิการ: พญ.เล็ก กาญจนโกมุท Lek Kanchanakomut, M.D.

เหรัญญิก: นพ.ยิ่งยศ สันติธนานนท์ Yingyos Santidhananon, M.D.

วิชาการ: นพ.วิชัย ศรีมุนินทร์นิมิต Chairman :Vichai Srimuninimit, M.D.

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ: นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ Apichai Angspatt, M.D.

ประชาสัมพันธ์: นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร Chalermpong Chatdokmaiprai, M.D.

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์: พญ.สกุณา สัจจอิสริยวุฒิ Sakuna Sacchaisriyawuth, MD.

วิเทศสัมพันธ์: นพ.ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ Sriprasit Boonvisut, M.D.

สมาชิกสัมพันธ์: นพ.ประยุทธ โชครุ่งวรานนท์ Prayuth Chokrungwaranont, M.D.

นายทะเบียน: นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ Nond Rojvachiranonda , MD.

ผู้ช่วยนายทะเบียน: นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร Tara Wongwiriyangkool, M.D.

ผู้แทนภาค: นพ.สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข(ภาคเหนือ) Somboon Chaisrisawasdsuk, M.D., นพ.ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) Thammanoon Wisittanawat, M.D., นพ.เกรียงศักดิ์ ศิริรักษ์ (ภาคตะวันออก) Kriangsak Sirirak, M.D., นพ.สงวน คุณาพร (ภาคใต้) Sanguan Kunaporn, M.D., นพ.สุกิจ วรธำรง (กลุ่มรพ.เอกชน) Sukit Worathamrong, M.D.

คณะกรรมการบริหาร 2550-2552

นายก: นพ.มนตรี กิจมณี

อุปนายก: นพ.สุกิจ เมฆรักษาวนิช

เลขาธิการ: นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

ผู้ช่วยเลขาธิการ: นพ.อภิชัย อังสพัทธ์

เหรัญญิก: นพ. ยิ่งยศ สันติธนานนท์

วิชาการ: นพ.กมล วัฒนไกร

ผู้ช่วยวิชาการ: นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

ประชาสัมพันธ์: นพ.ประยุทธ โชครุ่งวรานนท์

วิเทศสัมพันธ์: นพ.ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์

นายทะเบียน: นพ.สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ผู้ช่วยนายทะเบียน: พญ.เล็ก กาญจนโกมุท นพ.ธิติ เชาวนลิขิต

ผู้แทนภาค: พญ.วิมล ศิริมหาราช, นพ.ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ, นพ.อนุชิต โกวิทวัฒนพงศ์, นพ.สงวน คุณาพร

คณะกรรมการบริหาร 2548-2550

นายก: นพ. อาทิ เครือวิทย์

อุปนายก: นพ.มนตรี กิจมณี

เลขาธิการ: นพ.กมล วัฒนไกร

ผู้ช่วยเลขาธิการ: นพ.อภิชัย อังสพัทธ์

เหรัญญิก: นพ. ยิ่งยศ สันติธนานนท์

วิชาการ: นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

ผู้ช่วยวิชาการ: นพ.วิชัย ศรีมุนินทร์นิมิต

ประชาสัมพันธ์: นพ.สุกิจ เมฆรักษาวณิช

วิเทศสัมพันธ์: นพ.ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธ์

สาราณียกร: นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น

กรรมการกลาง: นพ.วิชัย ชี้เจริญ, นพ.สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข, นพ.ประยุทธ โชครุ่งวรานนท์

ผู้แทนภาค: พญ.วิมล ศิริมหาราช, นพ.ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ, นพ.อนุชิต โกวิทวัฒนพงศ์, นพ.สงวน คุณาพร