คณะกรรมการบริหารสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

การดำเนินงานของสมาคมฯกระทำการโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งเป็นไปตามธรรมนูญของสมาคมฯที่จดได้จดทะเบียนไว้ถูกต้องตามกฏหมาย โดยจะประกอบไปด้วยกรรมการที่ได้จากการเลือกตั้งโดยสมาชิก และกรรมการที่ได้จากการแต่งตั้งโดยนายกสมาคมฯ มาร่วมกันทำงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จะต้องเป็นบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ มีตำแหน่งอำนาจและหน้าที่ต่างๆ เช่น นายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน บรรณารักษ์ ซึ่งมีวาระ 2 ปี โดยคณะกรรมการบริหารที่หน้าที่จะต้องบริหารกิจการของสมาคมฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสมาคมฯ

การขาดตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร เป็นไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ คือ การออกตามวาระ การตาย ลาออก เป็นบุคคลไร้ความสามารถโดยคำสั่งศาล

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดปัจจุบัน 2558-2560

นายกสมาคม President

นายแพทย์ศิรชัย จินดารักษ์ Sirachai Jindarak, M.D.

อุปนายก Vice-President

นายแพทย์ประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์

อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ Vice-President for Foreign Affair

นายแพทย์สงวน คุณาพร Sanguan Kunaporn, M.D.

เลขาธิการ Secretary General

นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์ Apichai Angspatt, M.D.

ผู้ช่วยเลขาธิการ Assistant Secretary General

นายแพทย์สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล Sitthichoke Taweepraditpol, M.D.

เหรัญญิก Treasurer

นายแพทย์ยิ่งยศ สันติธนานนท์ Yingyos Santidhananon, M.D.

วิชาการ Scientific Chairman

นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น Bawornsilp Chowchuen, M.D.

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ Assistant Scientific

แพทย์หญิงเล็ก กาญจนโกมุท Lek Kanchanakomut, M.D.

นายทะเบียน Registrar

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร Chalermpong Chatdokmaiprai, M.D.

ผู้ช่วยนายทะเบียน Assistant Registrar

นายแพทย์กิดากร กิรนันทวัฒน์

ประชาสัมพันธ์ Public Relation

แพทย์หญิงสกุณา สัจจอิสริยวุฒิ Sakuna Sacchaisriyawuth, MD.

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ Assistant Public Relation

นายแพทย์วิษณุ โลห่สิริวัฒน์

สมาชิกสัมพันธ์ Member Relation

นายแพทย์ธารา วงศ์วิริยางกูร

วิเทศสัมพันธ์ Foreign Relation

นายแพทย์นนท์ โรจน์วชิรนนท์ Nond Rojvachiranonda, MD.

ผู้แทนภาค Regional representatives

นายแพทย์วิมล ศิริมหาราช(ภาคเหนือ) Wimon Sirimaharaj, M.D.

นายแพทย์พลากร สุรกุลประภา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ศิริรักษ์ (ภาคตะวันออก) Kriangsak Sirirak, M.D.

นายแพทย์วิชัย ชี้เจริญ (ภาคใต้)

นายแพทย์สุกิจ วรธำรง (กลุ่มรพ.เอกชน) Sukit Worathamrong, M.D.

คณะกรรมการบริหารในอดีต

กรรมการบริหารสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

Executivel Committee