คณะกรรมการบริหารสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

การดำเนินงานของสมาคมฯกระทำการโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งเป็นไปตามธรรมนูญของสมาคมฯที่จดได้จดทะเบียนไว้ถูกต้องตามกฏหมาย โดยจะประกอบไปด้วยกรรมการที่ได้จากการเลือกตั้งโดยสมาชิก และกรรมการที่ได้จากการแต่งตั้งโดยนายกสมาคมฯ มาร่วมกันทำงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จะต้องเป็นบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ มีตำแหน่งอำนาจและหน้าที่ต่างๆ เช่น นายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน บรรณารักษ์ ซึ่งมีวาระ 2 ปี โดยคณะกรรมการบริหารที่หน้าที่จะต้องบริหารกิจการของสมาคมฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสมาคมฯ

การขาดตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร เป็นไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ คือ การออกตามวาระ การตาย ลาออก เป็นบุคคลไร้ความสามารถโดยคำสั่งศาล

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดปัจจุบัน 2560-2562

ที่ปรึกษา

นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์ Charan Mahatumarat, M.D.

นายแพทย์ศิรชัย จินดารักษ์ Sirachai Jindarak, M.D.

นายแพทย์กมล วัฒนไกร Kamol Wattanakrai, M.D.

นายกสมาคม President

นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช Apirag Chuangsuwanich, M.D.

อุปนายก Vice-President

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร Chalermpong Chatdokmaiprai, M.D.

เลขาธิการ Secretary General

นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์ Apichai Angspatt, M.D.

ผู้ช่วยเลขาธิการ Assistant Secretary General

นายแพทย์ศิริชัย กำเนิดนักตะ Sirichai Kumnerdnakta, M.D.

เหรัญญิก Treasurer

นายแพทย์ยิ่งยศ สันติธนานนท์ Yingyos Santidhananon, M.D.

วิชาการ Scientific Chairman

นายแพทย์สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล Sitthichoke Taweepraditpol, M.D.

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ Assistant Scientific

แพทย์หญิงพูนพิศมัย สุวะโจ Poonpissamai Suwajo, M.D.

ประชาสัมพันธ์ Public Relation

นายแพทย์วิษณุ โลห่สิริวัฒน์ Visnu Lohsiriwat, M.D.

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ Assistant Public Relation

นายแพทย์กิดากร กิรนันทวัฒน์ Kidakorn Kiranantawat, M.D.

เว็บไซต์และนายทะเบียน Web Site and Registrar

นายแพทย์นนท์ โรจน์วชิรนนท์ Nond Rojvachiranonda, MD.

ผู้ช่วยเว็บไซต์และนายทะเบียน Assistant Website and Registrar

นายแพทย์พรเทพ สิริมหาไชยกุล Phornthep Sirimahachaikul, MD.

กรรมการกลาง

นายแพทย์อานนท์ ปิติเสรี Anont Pitiseri, M.D.

นายแพทย์พลากร สุรกุลประภา Palakorn Surakulprapa, M.D.

นายแพทย์ชาญชัย สัจจอิสริยวุฒิ Chanchai Sajjaisariyawut, M.D.

แพทย์อรวรรณ ชาญสันติ Orawn Charnsanti, M.D.

คณะกรรมการบริหารในอดีต

กรรมการบริหารสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

Executivel Committee