ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. วีระกูล ทีฆทรัพย์

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2531

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง รพ.พระมงกุฏเกล้าฯ อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร 10400