ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สมศักดิ์ ธัชยพงษ์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50002