ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. อดิเรก ตรียสรศัย

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2540

โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง

หน่วยศัลยกรรมตกแต่ง อ.เมือง
จ.ลำปาง 52000