ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. อนันต์ กมลเนตร

อายุ 57 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2536

คลินิกอนันต์การแพทย์

16/4 ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
โทร 0-3622-3825;668 1341 7373
อีเมล์ anantui@gmail.com;akamolnate@gmail.com