ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2544

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40002