ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. โอภาส พิณไชย

อายุ 54 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2539

คลินิกราชพฤกษ์

ราชพฤกษ์คลินิก 50/17 อาคารฮิลไซด์ แอนด์ คอนโดเทล 4 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-220-641/081-883-5560
อีเมล์ Ratchaphuekclinic@hotmail.com