ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. อรพรรณ พรหมเกษ

อายุ 44 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2552

โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อ.เมือง
จ.ลำปาง 52000
โทร 054 237400