ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. ธนพร เติมวัฒนาภักดี

อายุ 39 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2554

โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ

262/55 บรมไตรโลกนารถ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร 055218777
อีเมล์ inter_phitsanulok@hotmai.com