ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ

อายุ 40 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2555

คลินิกกังนัม

สยามแสควร์ กรุงเทพ อ.ปทุมวัน
จ.กรุงเทพมหานคร
อีเมล์ peerasak.si.plastic@gmail.com

คลินิกเวอเทค

สยามแสควร์ ซอย 7 ล. 1 ถ. พญาไท อ.ปทุมวัน
จ.กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 026580845-7, 0863393365, 08636
อีเมล์ vertex@vertexclinic.com

โรงพยาบาล

อ.บางกอกน้อย
จ.กรุงเทพมหานคร 10700

โรงพยาบาลศิริราช

อ.บางกอกน้อย
จ.กรุงเทพมหานคร
อีเมล์ peerasak.si.plastic@gmail.com

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

2 ถ. วังหลัง แขวง ศิริราช อ.บางกอกน้อย
จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 1474
อีเมล์ info@siphhospital.com

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

113/44 ถ. บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย
จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 024340117, 028847000
อีเมล์ peerasak.si.plastic@gmail.com