ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. ดวงกมล จิระนคร

อายุ 39 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2556

โรงพยาบาลยันฮี

อ.บางพลัด
จ.กรุงเทพมหานคร 10700
อีเมล์ drpon.yanhee@gmail.com