ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. บริพัตร วงศ์ประชุม

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. บริพัตร วงศ์ประชุม

อายุ 45 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2556

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

48 หมู่ 2 เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย อ.หนองจอก
จ.กรุงเทพมหานคร 10530