ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ชัยชุมพล สุวรรณเตมีย์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

315 แขวงทุ่งพญาไท ถนนราชวิถี อ.ราชเทวี
จ.กรุงเทพมหานคร 10400