ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ธฤต ลั่นซ้าย

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2558

คลินิกDoctortrid plastic surgery clinic

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี
โทร 0910746430