ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. พรทิพย์ โรจน์สง่า

อายุ 36 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2558

ไม่มีข้อมูล private practice