ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. ภัทร์วิรา ขอบคุณ

อายุ 36 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2560

ไม่มีข้อมูล private practice