ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน

อายุ 48 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2548

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50002

โรงพยาบาลศูนย์ศรีพัฒน์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-920-300 ต่อ 1011-1014