ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ธงชัย ลิมปวัฒนศิริ

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2528

โรงพยาบาลอาร์เอสยู เฮลท์แคร์

571 อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ ชั้น G, 11, 12 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองตัน อ.วัฒนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2610-0300