ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ธนยศ สูยะโพธ

อายุ 49 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2549

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สามเสน อ.ดุสิต
จ.กรุงเทพมหานคร 10300