ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. กอบกุล พัชรารัตน์

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2544

ไม่มีข้อมูล private practice