ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

ศ.นพ. ประกอบ ทองผิว

อายุ 82 ปี

โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยศัลยกรรมตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร 10400