ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ประทีป โภคะกูล

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ศัลยกรรมตกแต่ง ฝ่ายศัลยกรรม อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000

โรงพยาบาลพญาไท 1

364/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท อ.ราชเทวี
จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 66-(0)2-640-1111