รายชื่อศัลยแพทย์ตกแต่งแสดงตามชื่อ

ศัลยแพทย์ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับการรับรองจากทางสมาคมฯว่าเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐาน จนผ่านการสอบและได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างจากแพทยสภา

ในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 396 คน

สมาชิกของสมาคมฯ นอกจากจะได้ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ยังอาจมีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพอื่นๆในสาขาเดียวกันในระดับสากลได้ อาทิเช่น สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (ThSAPS) สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (ISAPS) สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก (OSAPS)

คลิ๊กเลือกแสดงรายชื่อตามตัวอักษรแรกของชื่อ

ก(32) ข(2) ค(8) ง(1) จ(16) ฉ(6) ช(20) ฐ(3) ณ(12) ญ(1) ด(8) ต(3)
ถ(2) ท(5) ธ(22) น(16) บ(7) ป(32) พ(30) ภ(7) ม(8) ย(2)
ร(6) ฤ(1) ล(2) ว(42) ศ(20) ส(47) อ(34)

สมาชิกที่ชื่อนำหน้าด้วย "ว"
ชื่อ
พญ. วนันยา โพธิ์ชัย แสดง
พญ. วนิดา กาวิชัย แสดง
นพ. วรณฐ อนุรักษ์ แสดง
นพ. วรพงศ์ ลีโทชวลิต แสดง
นพ. วรพงศ์ เชาว์ชูเวชช แสดง
พญ. วรรณา เลิศสุขสวัสดิ์ แสดง
นพ. วรวรรธน์ แก้ววิเชียร แสดง
นพ. วรัญญู เทียนส่ง แสดง
พญ. วรางคณา ตันอารีย์ แสดง
รศ.นพ. วศิน มีวัตถา แสดง
นพ. วัชระ เจนถาวร แสดง
นพ. วัชระศักดิ์ จะระ แสดง
นพ. วัชรากร ทองศุข แสดง
นพ. วัชรินทร์ ล่องพาณิชย์ แสดง
นพ. วันชิต ธาดาดลทิพย์ แสดง
พญ. วาสิตา เสริมสกุลวัฒน์ แสดง
นพ. วิจิตร บุณยะโหตระ แสดง
พญ. วิชชุดา ลิมปอังคนันต์ แสดง
นพ. วิชัย ชี้เจริญ แสดง
นพ. วิชัย ศรีมุนินทร์นิมิต แสดง
นพ. วิชัย สุรวงษ์สิน แสดง
พญ. วิชุดา เลิศปัญญา แสดง
นพ. วิฑูรย์ นิติวรางกูร แสดง
นพ. วิทยา พึ่งพาพงษ์ แสดง
นพ. วิทวัส อังคทะวานิช แสดง
นพ. วิทูร วิสุทธิ์เสรีวงศ์ แสดง
พญ. วิทูสินี อยู่ดี แสดง
นพ. วิธาน ฐานะวุฑฒ์ แสดง
ผศ.พญ. วิมล ศิริมหาราช แสดง
นพ. วิรัฐ เกษสาคร แสดง
นพ. วิรัตน์ โอสถาเลิศ แสดง
ศ.นพ. วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล แสดง
นพ. วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์ แสดง
นพ. วิเชียร ว่องวงศ์ศรี แสดง
นพ. วิเชียร เทียนจารุวัฒนา แสดง
นพ. วีรชัย วีรปกรณ์ แสดง
นพ. วีรวัฒน์ ติรนันท์มงคล แสดง
นพ. วีรวุฒิ จรุงรุ่งเรืองชัย แสดง
นพ. วีระ วราเวชช์ แสดง
นพ. วีระกูล ทีฆทรัพย์ แสดง
นพ. วีระพงศ์ เลิศสุวรรณาวิน แสดง
นพ. วุฒิชัย จตุทอง แสดง

รายชื่อศัลยแพทย์ตกแต่ง

ทางสมาคมฯขอแนะนำให้ท่านเลือกรับบริการทางด้านศัลยกรรมตกแต่งกับศัลยแพทย์ตกแต่งตัวจริงเท่านั้น ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีผู้ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานสากลแต่เปิดสถานบริการเพื่อให้บริการทางด้านนี้อยู่เป็นจำนวนมาก

หลายๆคนอาจไม่ทราบว่า กว่าจะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งได้ จำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างหนัก โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ทางแพทยสภาได้เห็นชอบกับทางสมาคมฯ ทำการเปลี่ยนข้อบังคับ ทำให้ผู้ที่อยากจะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งต้องผ่านการฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปเสียก่อน โดยในช่วงนั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปอย่างสมบูรณ์เป็นเวลา 3 ปีเต็ม นั่นหมายความว่า จะต้องมีการศึกษาและประสบการณ์การผ่าตัดในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับศัลยศาสตร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น การดูแลคนไข้หนักทางศัลยกรรม การผ่าตัดช่องท้อง พวกกระเพาะอาหาร ไส้ติ่ง ลำไส้เล็ก สำไส้ใหญ่ ตับ ม้าม การผ่าตัดทรวงอกทั้งหัวใจและปอด การผ่าตัดเส้นเลือดทั่วร่างกาย การผ่าตัดบริเวณต่างๆของร่างกาย รวมทั้งลำคอ ต่อมไทรอยด์

หลังจากนั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างอีก 2 ปี ซึ่งจะมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยการผ่าตัด ในการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายที่ผิดปกติไปทางเชิงรูปร่าง อันจะนำไปสู่ความสามารถในการผ่าตัดเสริมสวยในเวลาต่อมา

ในเวลาต่อมา การฝึกอบรมทางด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปมีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็น 4 ปี ทำให้การเรียนต่อเพื่อเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งยาวนานขึ้น กลายเป็น 6 ปี จนกระทั่ง เมื่อปี พ.ศ. 2551 ทางสมาคมฯได้ขอปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกอบรมอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปเพียง 2 ปี แล้วผ่านสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง 3 ปี ทำให้ระยะเวลารวมเป็น 5 ปี

การได้ผ่านการฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปตามด้วยการผ่าตัดรักษาซ่อมแซมความพิการในส่วนต่างๆนี้เอง เป็นพื้นฐานที่สำคัญทำให้แพทย์ทีผ่านการฝึกอบรมอย่างถูกต้องเช่นนี้ สามารถทำการผ่าตัดศัลยกรรมความงามได้ผลดีและปลอดภัยกว่า แต่เนื่องจากศัลยกรรมที่เกี่ยวกับความสวยงามมีเรื่องของศิลปะและมุมมองของบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จของศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยจึงขึ้นอยู่กับศัลยแพทย์ตกแต่งแต่ละคนด้วย ว่ามีแนวคิดหรือความเข้าใจในความต้องการของคนไข้ ความสวยงาม และประสบการณ์มากน้อยเพียงใด แต่ไม่ว่าอย่างไร การที่แพทย์คนหนึ่งเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐานสากลเช่นนี้ ก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดและเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะมาขอรับบริการ