การฝึกอบรมเพื่อเป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง

14 ก.ค. 61

การจะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งได้จะต้องผ่านการทำงานใช้ทุนครบ แล้วเข้าฝึกอบรมอย่างถูกต้องในสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยแพทยสภา ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 10 แห่ง ได้แก่

 • รพ.ศรีนครินทร์ รับ 2 ตำแหน่ง
 • รพ.จุฬาลงกรณ์ รับ 5 ตำแหน่ง
 • รพ.พระมงกุฏ รับ 2 ตำแหน่ง
 • รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รับ 2 ตำแหน่ง
 • รพ.ราชวิถี รับ 2 ตำแหน่ง
 • รพ.รามาธิบดี รับ 4 ตำแหน่ง
 • รพ.เลิศสิน รับ 3 ตำแหน่ง
 • รพ.วชิระ รับ 1 ตำแหน่ง (ได้รับอนุมัติเป็น 2 ตำแหน่ง)
 • รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น รับ 2 ตำแหน่ง
 • รพ.ศิริราช รับ 5 ตำแหน่ง

โดยมีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ควบคุมนโยบายและคุณภาพของการฝึกอบรม

รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประจำปี 2560-2562

 1. นายแพทย์ศิรชัย จินดารักษ์ - ประธาน
 2. นายแพทย์ชัยชุมพล สุวรรณเตมีย์
 3. นายแพทย์อานนท์ ปิติเสรีย์
 4. นายแพทย์จงดี อาวเจนพงษ์
 5. แพทย์หญิงเล็ก กาญจนโกมุท
 6. นายแพทย์พรเทพ สิริมหาไชยกุล
 7. นายแพทย์สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล
 8. นายแพทย์เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
 9. นายแพทย์พลากร สุรกุลประภา
 10. แพทย์หญิงวิมล ศิริมหาราช
 11. นายแพทย์โอภาส พิณไชย
 12. นายแพทย์นนท์ โรจน์วชิรนนท์
 13. นายแพทย์กิดากร กิระนันทวัฒน์
 14. นายแพทย์ชาญชัย สัจจอิสริยวุฒิ
 15. นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์ - เลขาธิการ